วันที่ 10 กรกฏาคม 2561                         

          นายสวัสดิ์  ใจหาญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  และศึกษานิเทศก์ 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลทางการศึกษา  ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ  ติดตาม การนิเทศแบบบูรณาการ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561  จาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น  โดย นายภาสกร  พงษ์สิทธากร  นางสาวธัญรดี  พากเพียร  นางสาวเพชรัษฎ์ 
แก้วสุวรรณ   นางกัญญา  วัฒนถาวร  นายตฤณ  ก้านดอกไม้  ซึ่งใช้กระบวนการนิเทศ  ติดตามการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเรื่องหลักสูตร  การจัดการเรียนรู้  และการนำนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ  ซึ่งการลงติดตามครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนราษฏร์ปรีชาวิทยาคม 
เพื่อรับการนิเทศ  ติดตาม การนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561  ต่อไป

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com