วันที่ 10 กรกฏาคม 2561                         

       นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  พร้อมด้วย
นายธนิต  สุขโข   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นางกิติยา  จันทร์น้อย นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  เพื่อปรึกษา
หารือเตรียมความพร้อม  และกำหนดปฏิทินการตรวจราชการ  การติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ  ห้องประชุม
โรงแรมเบเวอร์ลี่  ฮิลล์  ปาร์ค  รีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 
 
                                                   
   
   
   
   
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com