วันที่ 3 มิถุนายน 2559

         คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
เรื่องความร่วมมือในกิจการลูกเสือ จำนวน 9 โรงเรียน ประกอบไปด้วย โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม โรงเรียนขาณุวิทยา
โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงเรียนวัชรวิทยา
และโรงเรียนอนุบาลไทรงาม โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พร้อมด้วย ดร.ชัยรัตน์ บุมี คณะบดีคระครุศาสตร์ ร่วมลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับทั้ง 9
โรงเรียน เพื่อบูรณาการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากิจการลุกเสือให้เจริญก้าวหน้า
และเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ แก่โรงเรียนในฐานะเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
ในชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 8 ตึกสำนักงานอธิการบดี (ตึก 14)

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ/ข่าว โดย พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com