วันที่ 3 มิถุนายน 2559

         นายจำเนียร พิมพ์แดง และ นางสาวบุญมา ช้างทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ เดินทางเข้ารับรางวัลโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero
Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา 61 โรงเรียน ปี 2559 รอบที่ 1 จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร
          โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมทั้งมอบป้ายศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล มอบโล่รางวัล
ให้แก่โรงเรียนปลอดขยะที่ผ่านคัดเลือกรอบแรก จำนวน 61 โรงเรียน และเป็นประธานเปิดตัวหนังสือคู่มือ
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา "Hero Zero Waste” ปฏิบัติการขยะเหลือศูนย์   ในโอกาสนี้ได้กล่าวขอบคุณ
และให้ขวัญกำลังใจแก่ครูที่มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้สร้างพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่อง "ขยะ”
และฝากให้ครูสร้างจิตสำนึกและยึดมั่นองค์ความรู้ที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป
          สำหรับโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 61 เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการ
จัดการขยะภายในโรงเรียน โดยแบ่งการประกวดแยกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A ระดับก่อนประถมศึกษา –
ระดับโรงเรียนขยายโอกาส และกลุ่ม B ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา.
          นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
เดินหน้าขยายผลสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco –
school Forum) หรือ โรงเรียนอีโคสคูล จัดงานเสาวนาภายใต้หัวข้อ "ครู...ผู้สร้างพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน” เพื่อให้บุคลากรจากสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2551 – 2558 กว่า 150 โรงเรียน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ เพื่อนำกลับไปพัฒนา
ให้โรงเรียนเป็น "พื้นที่จำลอง” ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยอาศัย "ครู” ในฐานะ "ผู้สร้างพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน” อีกทั้งเป็นกลไกลสำคัญที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนอีโคสคูลให้มีการดำเนินงานที่เข้มแข็งและขยายผล
ไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ที่สนใจต่อไป.

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ/ข่าว โดย พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com