วันที่ 6 มีนาคม 2560                

            โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม   สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41   จัดงานนิทรรศการ
เปิดบ้านคุณธรรม ครั้งที่ 6  ในชื่อนิทรรศการรวมพลังสร้างคนดีสู่สังคม  ตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่ 6   ในวันจันทร์ที่  6 
มีนาคม 2560   ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  
            โดยนายวีระศักดิ์   วิจิตร์แสงศรี    ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร   เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการรวมพลังสร้าง
คนดีสู่สังคม  ตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่ ๖    นางสาวเพ็ญรพี   กลับกูล   ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  
กล่าวรายงาน   ในงานนิทรรศการนี้มีการปาฐกถาพิเศษ  โดย  นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน  นายปราโมทย์ โชติมงคล  ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ  นายสิน  สื่อสวน   ผู้อำนวยการ
ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)  ซึ่งได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิจิตร  อาทิ  นายพงษ์ชัย  ไทยวรรณศรี 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1   ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร,  นายนวรัตน์ 
ต่วนชะเอม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2,  นายวิรัตน์  ศิริอ่อน    รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41.  รองสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  และ เขต 2, 
ผู้บริหารโรงเรียน  บุคลากร   นักเรียน   สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพิจิตร,  ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอบางมูลนาก
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม (บางมูลนากโมเดล)  ได้พัฒนาส่งเสริมคุณธรรม
ในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน  ตามกลยุทธ์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายคุณธรรม อัตลักษณ์ ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ  พอเพียง  จิตอาสา
โดยผ่านเครื่องมือโครงงานคุณธรรมในชั่วโมงกิจกรรมชุมนุมโครงงานคุณธรรม   มีกิจกรรมจัดนิทรรศการเปิดบ้านคุณธรรม
เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเรียนและครู   และที่เหนือสิ่งอื่นใด   โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  ยังเป็นต้นแบบของโรงเรียน
คุณธรรมที่โด่งดังไปทั่วประเทศ   มีหน่วยงานราชการต่าง ๆ เข้าศึกษาดูงานไม่ขาดสายอีกด้วย 
                  

                              

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายงานข่าว โดย พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์


 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com