วันที่ 9 มิถุนายน 2559

         โรงเรียนวชิรปราการวิทยา จัดโครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถพระชนมายุครบ  7  รอบ 
โดยมีนายสุทธิพงษ์  ธรรมสอน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยา  เป็นประธานเปิดโครงการ
ดำเนินงานโดย  นางนิชรา   พรหมประไพ  ครู ค.ศ.3  นางสาวพิมพ์ทอง  มุสิกะปาน  ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41  ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียน
ต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือก  ยอดคนเก่งภาษาไทย จาก 32 โรงเรียน (จังหวัดกำแพงเพชร)
เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ   ณ  ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนวชิรปราการวิทยา

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ/ข่าว โดย พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com