วันที่ 13 มิถุนายน 2559

         โรงเรียนสากเหล็กวิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41 
ให้การต้อนรับหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดพิจิตร  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1 และเขต 2 .ในการ จัดกิจกรรมโครงการ "สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์"
จังหวัดพิจิตร รุ่น 6/2559  โดยมีนายชนก มากพันธ์   นายอำเภอสากเหล็ก เป็นประธาน   เพื่อ
เป็นการเผยแพร่ความรู้  และสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้แก่นักเรียน  ณ  ห้อง
ประชุมพิกุลทอง   โรงเรียนสากเหล็กวิทยา

   

 
 
 

 
 
 
 
 ภาพ/ข่าว โดย พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com