วันที่ 14 มิถุนายน 2559

       นายหาญ   หงส์ยนต์    ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์   ให้การต้อนรับ
คณะผู้ถ่ายทำรายการโทรทัศน์  จากบริษัท ไทเกอร์ มิเดีย เน็ทเวิร์ค เข้ามาถ่ายทำรายการ
“มองมุมใหม่  Five Focus”  ซึ่งจะออกรายการ ทาง  สถานีโทรทัศกองทัพบก ช่อง 5 (ททบ. 5)
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.05 น. ในการถ่ายทำครั้งนี้โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์และร่วมมือ
จากหลายฝ่ายในการให้ข้อมูล บรรยาย และนำเสนอการดำเนินงาน อาทิเช่น นายอนันต์ ผลอำนวย
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร   นายสันติ  ทวดเสนา  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังกำแพงเพชร  นายแสน  ผิวละออ  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังยาง  นายมนตรี
เลาหศักดิ์ประสิทธิ์   ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งกรรมการ   นายศิริวัฒน์ เพิ่มผล
ประธานเครือข่ายผู้ปกครองและสมาชิกเครือข่าย  ซึ่งนางพัชรินทร์   อ่วมสถิตย์   นักประชาสัมพันธ์    
นางสาวสุปวีณย์   ทิพย์พิมล  นักจัดการงนทั่วไป   สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
ได้รับมอบหมายจากนายศักดิ์ชัย   เพชรแกมทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  41   เข้าร่วมให้ข้อมูล   และสังเกตการณ์    ทั้งนี้ ชาวไททรงดำหมู่บ้านวังน้ำ
ร่วมสาธิตการดำนา    สำหรับรายการ “มองมุมใหม่ Five Focus” ท่านสามารถติดตามชมได้ทาง
สถานีโทรทัศกองทัพบก ช่อง 5 (ททบ. 5)   ในวันพฤหัสที่  23  มิถุนายน  2559  นี้   ตั้งแต่
เวลา 13.05 น.เป็นต้นไป   

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ/ข่าว โดย พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com