ข่าวสารประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง  
ศน.พิมพ์ทอง มุสิกะปาน สพม.41

 โรงเรียนที่ได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2554 

  พฐมีนโยบายจะดำเนินการขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เป้าหมายจำนวน 9,999 ร.ร.  ภายในปี 2556  พม.41 ขอแจ้งให้โรงเรียน
ที่มีความพร้อมในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใน 8 สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
ยังไม่ได้ขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง  
ดำเนินการประเมินตนเองและแจ้งขอรับการประเมินได้ ภาคเรียนละครั้ง โรงเรียนที่จะขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ปี 2556 อ่านแนวทางและเอกสารที่จะต้องส่งได้ที่นี่
 


  เอกสารตัวอย่างแนวคิด แนวทางการจัดทำหน่วยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสาระการเรียนรู้   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3    ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  
             เอกสารแนบ  สำหรับสถานศึกษาทั่วไป   
คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียง   แบบประเมินตนเองของ ร.ร.     เอกสารเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ของ ร.ร.ทั่วไป 
            
เอกสารแนบ  สำหรับสถานศึกษาพอเพียง  แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้   ขั้นตอนการประเมินศูนย์เรียนรู้   เกณฑ์ประเมินศูนย์เรียนรู้ ปศพพ
                                                                            แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาพอเพียง      แบบจัดทำข้อมูลประกอบการคัดกรองของสถานศึกษาพอเพียง ส่ง สพม.41 

แนวทางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่สถานศึกษาควรทำอย่างไร?   แนวทาง คลิกเลย !!

 

ศึกษา ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้และสื่อเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ที่นี่
 

LMS : เศรษฐกิจพอเพียง

                                                           

         
แหล่งศึกษาเรียนรู้ ดูงานในศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2554

ชมภาพวีดิทัศน์ และฟังเพลงแบบพอเพียงสบายๆ คลิกได้เลย    1.  พอเพียง               2. จำขึ้นใจ


เอกสารประกอบการดำเนินงานขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในโรงเรียน

  เอกสารประกอบการบรรยาย การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

  ไฟล์ประกอบการบรรยายเพื่อการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สถานศึกษา

  การพัฒนาคน/องค์กรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปศพพ.)

  คู่มือการประเมินสถานศึกษาพอเพียง    

  รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

  แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียง (ของ ศธ.) ปี 2554 - 2556

  ตัวอย่างแนวทางการทำแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ (เป็นหลักสูตรฯ เดิม ควรนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม)  ระดับ   ม.ต้น   ม.ปลาย        

     
การดำเนินงานขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ของ สพม.41

 

img1.gif

 

         นายแดง วรศักดิ์วุฒิพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ สถานศึกษา       โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนและครูในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่การบริหารจัดการและการเรียนรู้   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในสถานศึกษาอีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ในการประเมินผลเป็นสถานศึกษาพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมโรงเรียนละ 2 คน  ศึกษานิเทศก์ สพม. 41 รวมทั้งสิ้น 186 คน ณ โรงเรียนวิชรวิทยา   เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554

 

img8.gif

img9.gif

img4.gif

img3.gif

 

 

 

 

img6.gif

img5.gif

img7.gif

img2.gif

 

 

กระบวนการ/กิจกรรมหลัก
      1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบ (ครูวิชาการหรือครูสาระสังคมฯ) โดย วิทยากรทางส่วนกลาง ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ
      2. จัดสรรเอกสารแนวทางในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
      3. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ
      4. จัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้ เอกสารและผลการดำเนินงานของเขตพื้นที่และโรงเรียน ตลอดจนเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการ
          ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีเครือข่ายในการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการและการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาตามความเหมาะสม
      5. ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่มีความพร้อมเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียว ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
      6. แต่งตั้งคณะทำงานและประสานงานกับผู้ประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการกำหนดปฏิทินการประเมิน 
          และออกประเมินโรงเรียนตามกำหนด  
      7. สรุปรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการเสนอกระทรวงศึกษาธิการพิจารณารับรองสรุปผลการดำเนินงาน

 ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2554   
      
 ข้อมูลผลการประเมินสถานศึกษาในสังกัด เป็นสถานศึกษาพอเพียง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  คลิกที่นี่    
      
 ผลการรับรอง ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

     
 

   ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2555  
      
 ข้อมูลผลการประเมินสถานศึกษาในสังกัด เป็นสถานศึกษาพอเพียง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  คลิกที่นี่  
        ผลการรับรองตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ    รอผลการรับรองตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
    

 
          
  ประมวลภาพการประเมินระดับเขตพื้นที่ สพม.41 และกิจกรรมของโรงเรียนที่ขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2554   
เขตจังหวัดกำแพงเพชร          เขตจังหวัดพิจิตร

  ประมวลภาพการประเมินระดับเขตพื้นที่ สพม.41และกิจกรรมของโรงเรียนที่ขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2555   
เล่ม 1           เล่ม 2


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)        
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 
โทร 0-5571-3763 - 4           Fax 0-5571-6636
      ติดต่อประสานงาน กลุ่มนิเทศ สพม.41 Email:  secondary41@gmail.com    
ผู้รับผิดชอบ ศน.พิมพ์ทอง มุสิกะปาน
   tel: 083 957 9373 , 088 272 2649  Email: phim.mskp@gmail.com