สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
จำนวน   9,99โรงเรียนแบบอย่างการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2555

          สถานศึกษาพอเพียง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ปี 2555

1.

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร

2.

โรงเรียนวัชรวิทยา

อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร

3.

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร

4.

โรงเรียนหนองกองวิทยาคม

อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร

5.

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม

อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

6.

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์

อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร

7.

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม

อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

8.

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

9.

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร

10.

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

11.

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

12.

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 

อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

13.

โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา

อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

14.

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 

อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

15.

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 

อำเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร

          สถานศึกษาพอเพียง ต้นแบบ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ขต 41 ปี 2555
                                    1.        โรงเรียนวังแขมวิทยาคม                                           อำเภอ.คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

       

 
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41     

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (กำแพงเพชร พิจิตร)
         41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636 Fax 055-716636
     info@secondary41.go.th    web editor : koopimkpp@hotmail.com