แนวทางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ทำอย่างไร?

img1.gif

 

จะรู้ได้อย่างไรว่าสถานศึกษามีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง?

img2.gif

 

สถานศึกษามีเป้าหมายพัฒนานักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร?

img3.gif

img4.gif

 

แนวทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในโรงเรียนควรทำอย่างไร?

img10.gifimg5.gif

img11.gif

img7.gif

 

img8.gif

img9.gif

 

แนวทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่แผนจัดการเรียนรู้ควรทำอย่างไร?

img12.gif

 

img13.gif

 

 

สพม.41  ขอขอบคุณที่มาของภาพทุกภาพ จาก Slide ประกอบการบรรยายของ

img14.gif