หน้าแรก   ข้อมูล ร.ร.  
             แนะนำรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 41
     

                                                                
                                                      
                                                                 
                                                          นายคำพอง  สมศรีสุข
                                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

                                                

             ประวัติส่วนตัว        วันเดือนปีเกิด       1  ตค. 2497    
                                                    ที่อยู่    เลขที่   
64 ถ.ราชดำเนิน 1 ต.ในเมือง อ. เมือง  จ.กำแพงเพชร 62000  
                                                   โทรศัพท์    
089 841 2773
                                                     Email:   kompong_498@hotmail.com
        ประวัติทางการศึกษา/วุฒิการศึกษ  : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารการศึกษา
    
      ประวัติการรับราชการ 
           ผลงานการปฏิบัติราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    หน้าต่อไป    

 

 

 

                                                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดพิจิตร)    
                                                                                            ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพฃร 62000    

                                                                            โทรศัพท์ / แฟกซ์  055-716-636    e-mail : secondary41@hotmail.com