เว็บไซต์นิเทศ41ออนไลน์

 เว็บไซต์คลังสื่อนวัตกรรม สพม.41

 

 เว็บไซต์การจัดการความรู้ KM

กลับหน้าแรก สพม.41

           แนะนำบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.41

     

 

 

คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บนิเทศออนไลน์ หัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ สพม.41

 

 

 

นายบูรพา  พรหมเจียม

 

 

 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

 

 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แนะนำบุคลากรโดยสังเขป  
หน้าที่ งาน/ภารกิจที่รับผิดชอบ

 
เยี่ยมชมเว็บเพจ ของ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ได้ที่นี่
เว็บเพจของกลุ่มงานต่างๆ ในกลุ่มนิเทศ ขอเรียนเชิญคลิกด้านล่าง

 

 

 

 
 

 

 

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บเพจนิเทศออนไลน์ กลุ่มงานวัดและประเมินผล

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บเพจนิเทศออนไลน์ หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรฯ

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บเพจนิเทศออนไลน์ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อฯ

 

นางสาวธัญรดี  พากเพียร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางไพรินทร์  เหมบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิมพ์ทอง  มุสิกะปาน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

หน.กลุ่มกลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา

หน.กลุ่มกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

หน.กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

 

  แนะนำบุคลากรโดยสังเขป
หน้าที่ งาน/ภารกิจที่รับผิดชอบ

   แนะนำบุคลากรโดยสังเขป
หน้าที่ งาน/ภารกิจที่รับผิดชอบ

 แนะนำบุคลากรโดยสังเขป
หน้าที่ งาน/ภารกิจที่รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

ว่าง

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บเพจนิเทศออนไลน์ กลุ่มงานประกันคุณภาพก.ศ.ฯ

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บเพจนิเทศออนไลน์ กลุ่มงานเลขานุการ กตปน.

 

 

นางสาวสุภาพร ธรรมสอน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางรัตนา ทั่งทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

หน.กลุ่มงานนิเทศติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา

หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

หน.กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

 

 

  แนะนำบุคลากรโดยสังเขป
หน้าที่ งาน/ภารกิจที่รับผิดชอบ

  แนะนำบุคลากรโดยสังเขป
หน้าที่ งาน/ภารกิจที่รับผิดชอบ

 

 

 

 

 

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บเพจนิเทศออนไลน์ กลุ่มงานนิเทศฯ

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บเพจนิเทศออนไลน์ กลุ่มงานประกันคุณภาพ

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บเพจนิเทศออนไลน์ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อฯ

 

นางสาวเทียมใจ จันทร์เดช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 นางสุนันทา  ศรีหิรัญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางธนัญญาณ์ จุลบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

 กลุ่มงานนิเทศติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา

 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

   แนะนำบุคลากรโดยสังเขป
หน้าที่ งาน/ภารกิจที่รับผิดชอบ


แนะนำบุคลากรโดยสังเขป
หน้าที่ งาน/ภารกิจที่รับผิดชอบ 
 

   แนะนำบุคลากรโดยสังเขป
หน้าที่ งาน/ภารกิจที่รับผิดชอบ

 

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บเพจนิเทศออนไลน์ กลุ่มงานวัดและประเมินผล

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บเพจนิเทศออนไลน์ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บเพจนิเทศออนไลน์ กลุ่มงานประกันคุณภาพฯ

 

นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางธนพร เอมดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางพรศจี บุตะวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

 กลุ่มงานวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้

 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

 

  
แนะนำบุคลากรโดยสังเขป
หน้าที่ งาน/ภารกิจที่รับผิดชอบ
 

 แนะนำบุคลากรโดยสังเขป 
หน้าที่ งาน/ภารกิจที่รับผิดชอบ

แนะนำบุคลากรโดยสังเขป
 
หน้าที่ งาน/ภารกิจที่รับผิดชอบ 

 

 

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บเพจนิเทศออนไลน์ กลุ่มงานเลขานุการฯ กตปน. 

 

 

 

นายสุนทร แสงแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

 

 

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 

 

 

 แนะนำบุคลากรโดยสังเขป
หน้าที่ งาน/ภารกิจที่รับผิดชอบ

 

 

    book_red.gif รายชื่อศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบเครือข่ายและประจำโรงเรียนในสังกัด สพม.41    

 พบปะพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คลิกที่นี่

book_blue.gif กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  

 

book_blue.gif กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

book_blue.gif กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

book_blue.gif กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา

 

book_blue.gif  กลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา

 

book_blue.gif กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

 


 สวัสดีปีใหม่  ๒๕๕๗
สุขสันต์ สุขี มีสุขใจ ร่ำรวยมีพลังรักสามัคคีโชคดีในปีใหม่ทุกท่าน
 

 

                                                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดพิจิตร)    
                                                                                            ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพฃร 62000    

                                                                            โทรศัพท์ 055-713 763 ต่อ 105 / แฟกซ์  055-716-636    e-mail กลุ่มนิเทศ : secondary41@gmail.com