หน้าแรก   ข้อมูล ร.ร.  

           ข้อมูลบุคลากรกลุ่มอำนวยการ

     

 

 

 

 

 

นายสุทธิลักษณ์  พูลเขียว
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 ผอ.กลุ่มอำนวยการ
 หน้าที่งานภารกิจรับผิดชอบ

 

 

 

 

 นางพัชรินทร์  อ่วมสถิตย์ 
นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ

 นางสาวสุประวีณ์ ทิพย์พิมล
 
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางทรงศิริ  อุนพานิชย์  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

 

   หน้าที่งานภารกิจรับผิดชอบ

 หน้าที่งานภารกิจรับผิดชอบ

  หน้าที่งานภารกิจรับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นางสาววิหค  พัตรทับทิม   
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวีระ  กลับทุ่ง 

 

นายเรวัตร  สุขโอสถ 

 

พนักงานขับรถยนต์  โรงเรียนกระบือวิทยา 
ช่วยราชการ สพม. 41

 

พนักงานขับรถยนต์  สพป พิจิตร เขต 1 
ช่วยราชการ สพม. 41

                

 

 

                                                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดพิจิตร)    
                                                                                            ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพฃร 62000    

                                                                            โทรศัพท์ / แฟกซ์  055-716-636    e-mail : secondary41@hotmail.com