หน้าแรก   ข้อมูล ร.ร.  
           ข้อมูลบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

     

 

 

คลิกเข้าดูประวัติ ภารงานโดยสังเขป

 

 

 

นายประยุทธ  เปี่ยมงาม 

 

 

 

   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

 

 

 

ประวัติ หน้าที่ งาน/ภารกิจที่รับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติ หน้าที่ภารกิจงานที่รับผิดชอบ คลิก

 

 

 นายศุภกร  ศิริวัฒนากุล 

นางวาสนา  ศักดิ์ศรีพาณิชย์    

นางสยุมพร  เกษแก้ว 

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 

 

ประวัติ หน้าที่ งาน/ภารกิจที่รับผิดชอบ

ประวัติ หน้าที่ งาน/ภารกิจที่รับผิดชอบ

ประวัติ หน้าที่ งาน/ภารกิจที่รับผิดชอบ

 

งานข้อมูลสารสนเทศ

ตรวจสอบภายใน

วิเคราะห์นโยบาย จัดทำแผน

 

 

 

 

      ข่าวประชาสัมพันธ์
งานนโยบายและแผนฯ

ติดตามอ่านข่าวสารความเคลื่อนไหวที่นี่

           

   นโยบายและกรอบทิศทางการพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา ของ สพม.41 ปีการศึกษา 2554

    แผนปฏิบัติราชการสี่ปี (พ.ศ.2555-2558) ของ สพฐ.

    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - พ.ศ.2559)

    Web Link นานาสาระจากเว็บไซต์ตรวจสอบภายใน ของ สพฐ

 

                                                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดพิจิตร)    
                                                                                            ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพฃร 62000    

                                                                            โทรศัพท์ / แฟกซ์  055-716-636    e-mail : secondary41@hotmail.com