หน้าแรก   ข้อมูล ร.ร.  
           ข้อมูลบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

     

 

 

 

 

 

      นายสมชาย  สุขดิษฐ์ 
 
    ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

 

 

          

 

 

 

 

 นางวิภาดา  ทองเสน 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

 

 นางอุไรวรรณ  โพธิวงษ์ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

 

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

 

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน   

 

 งานจัดการศึกษาภาคบังคับ
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ
 การออกกลางคันและตกซ้ำชั้นของนักเรียน

 

งานส่งเสริมกิจการพิเศษ
งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 นางจุฬาลักษณ์  ศรเลี่ยมทอง 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

นางนารี  บดีรัฐ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

งานแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
งาน
ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
 การย้ายนักเรียน  การติดตามนักเรียน การจำหน่ายนักเรียน  

 

    งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
งานระบบดูแลนักเรียน
 

 

  

 

 

 

                                                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดพิจิตร)    
                                                                                            ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพฃร 62000    

                                                                            โทรศัพท์ / แฟกซ์  055-716-636    e-mail : secondary41@hotmail.com