หน้าแรก   ข้อมูล ร.ร.  
           ข้อมูลบุคลากรกลุ่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

     

 

 

 

 

 

นางสาวเทียมใจ  จันทร์เดช 
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

 

 

 

 

 นางบัวเรือน   พงษ์เสือ 

นางสาวศศิรัตน์  พากเพียร  

นางจุฬาลักษณ์   ศรเลี่ยมทอง

 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    

 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

 รับรองการจ่ายเงินในใบสำคัญตามระเบียบ
การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง

 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
  
(ทุกประเภท)ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
ลูกจ้างชั่วคราว โดยผ่านธนาคาร

 สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการ
และลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ

 

 

 

นางดวงเดือน  ชูโชติ

 นางสาวเพชรรัตน์    สุขแย้ม   

นายสาโรช  ไพบูลย์วุฒิโชค

 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด 

ครู ชำนาญการ  ช่วยราชการ สพม.41

 

งานพัสดุและครุภัณฑ์  การจัดซื้อจัดจ้าง

 

ควบคุมการจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุนทุกกิจกรรม/โครงการ
 งานก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

   

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสารข้อมูลสารสนเทศ       

 คำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการปกติ

  ข่าวแจ้งยอดโอนเงินจากกลุ่มการเงินและสินทรัพย์  ตรวจสอบที่นี่

แจ้งรายการเงินเดือน ก.ค.2554 (เพิ่มเติม)

 

 


                                                                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดพิจิตร)    
                                                                                            ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพฃร 62000    

                                                                            โทรศัพท์ / แฟกซ์  055-716-636    e-mail : secondary41@hotmail.com