เผยแพร่ผลงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

      ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ไปยังงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานของท่านในหน้าเว็บ สพม.41

เมษายน 2561

รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง Kamphaeng Phat Town  

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC  

การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม   (1 )  (2)

กันยายน 2559

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ หน่วย แสงและการเกิดภาพฯ

รายงานวิจัยและพัฒนาเอกสารประกอยการเรียนตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้หน่วย ทรัพยากรธรณีฯ

กุมภาพันธ์ 2559

เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ TAI  เรื่อง   ความน่าจะเป็น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

กรกฎาคม 2558

 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ

 

มิถุนายน 2558

ระบบประสาท (คำนำ) (ปก) (ระบบประสาท)

 

เมษายน
2558

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

สิงหาคม
2557

   การพัฒนาชุดการสอนการปฏิบัติซอด้วงสาหรับนักเรียน

กรกฎาคม
2557

 

 

 พัฒนาการของชีวิตและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุข

พฤศจิกายน
2555

 

 

การพัฒนาชุดการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)
 

ตุลาคม 2555

 

 

    บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการ
               ปฎิบัติขลุ่ยเพียงออฯ (น.ส.สวพัด เพชรรัตน์)
 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-713763-4           Fax 055-716636

         
         
         
         
         
         
         
         
   ภาพ/ข่าว โดย พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์