โครงสร้างการบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ประกอบด้วย 7 กลุ่มงานและ 1 หน่วย ทำหน้าที่กำกับ ติดตาม ประสาน
ส่งเสริม สนับสนุนและนิเทศการจัดการศึกษา ได้แก่ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
และหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้ภารกิจสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพและมาตรฐานบนพื้นฐานของความเป็นคนไทยที่ดี
การแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มีดังนี้
1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
3. กลุ่มนโยบายและแผน
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7. กลุ่มกฎหมายและคดี
8. หน่วยตรวจสอบภายในกลับหน้าแรก