นายอำนวย ชาติตรากูล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

 

ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

 


นายธนกร ฟักทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นายธีรณัทฬ์ นิตินันทิวัฒโน
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นายสมชาย  สุขดิษฐ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางกัลยา  พึ่งเจียม
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวพิมพ์ทอง มุสิกะปาน
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นางจุฬาลักษณ์  ศรเลี่ยมทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางทรงศิริ อุนพานิชย์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางวาสนา  ศักดิ์ศรีพานิชย์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
 
     


กลับหน้าแรก