ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

นายอร่าม ใจการุณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

นายวณัฐพงศ์ ทองคำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

นางปริศนา วรรณารักษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


นายธนกร ฟักทอง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
-


นายธีระณัทฬ์ นิตินันทิวัฒโน
ผู้อำนวยการ
กลุ่มกฎหมายและคดี
-

นางนารี บดีรัฐ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

นางกัลยา  พึ่งเจียม
ผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
-

นางไพรินทร์ เหมบุตร
ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลฯ

นางทรงศิริ อุนพานิชย์
ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
-

นางจุฬาลักษณ์  ศรเลี่ยมทอง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

นางวาสนา  ศักดิ์ศรีพานิชย์
ผู้อำนวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
-

นางรัชฎาธร ครองแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ

นางวิภาดา ทองเสน
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

นายธนิตย์ สุขโข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวธัญรดี พากเพียร
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

นางพัชรินทร์  อ่วมสถิตย์
นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการพิเศษ

นางรุ่งทิพย์ ศิรินทรวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญชนก กรวิภาญานิน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ

นายสาโรจ ไพบูลวุฒิโชค
ครู
(ช่วยราชการ)
 

นางสุพรรษา เพชรรัตน์
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

นางสาวนิษรา ทัศน์ทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางละมูล เหล่าทอง
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรประสิทธิ์ แก่นจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

นางสาวจินตนา ยิ้มสนิท
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
 

นางสาววรรณษิกา รักพ่วง
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
 

นายวสันต์ นาคมูล
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

นางกิตติยา จันทร์น้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นายเทพพงศ์ ธวัชบัณฑิต
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

นายหยก  มีผิว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ

นางสาวเบ็ญจา ประดิษฐ์
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ
 

นางเรณู ชมอุต
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
 

นางสาวเกตุกนก ม่วงทอง
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ

นางสาวนิภาภัทร บุญน่วม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นายประจิม เมืองแก้ว
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ

-
นางสาวภรณ์เทพ แก้วเนตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางดวงเดือน ชูโชติ
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ
 

นางสาวอรกานต์ กัณหา
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
 


นายภูเมธ สุวรรณชุติกุล
พนักงานธุรการ
-


นางสาวณัฏฐิตา แก้วศรี
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ

-
นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

นางสาวธนพร ครุฑอุ่น
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
 

นางกฤติยาณี ประทุมทอง
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
     

นางสาวปัทมา มีขันหมาก
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ

นางสาวกุลสุพัชร ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางบัวเรือน พงษ์เสือ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
 

นางสาวธราภรณ์ สีม่วง
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
     

นางจรรยา ภู่ทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน-

นางสาวนิสาภรณ์  เรืองศรี
พนักงานพิมพ์ดีด

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
พรสุดา จูจันทร์
ครูอัตราจ้าง
 

นางยุพร เหลืองศรีสกุล
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
     

นางรัตนา ทั่งทอง
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
-
นางสาวทิพวัลย์  จาบทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(หน้าห้อง)

นางสาวเกตุแก้ว เพิ่มธัญกิจ
ครูอัตราจ้าง
-
 

นางสาวปนัดดา สงวนสัตย์
พนักงานราชการ
   

นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

นายเรวัต  สุขโอสถ
เจ้าพนักงาน ธุรการ
   

นางสาวนุชนาฎ สีเขียว
พนักงานพิมพ์ดีด
-
     

นางธนพร เอมดี
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

นายสมบูรณ์  ย่อภูเขาสูง
พนักงานขับรถ
   
       

นายสุรดิษ  ภู่ทอง
พนักงานขับรถ
   
       

-
พนักงานขับรถ
   
       

-
พนักงานขับรถ
   
         

-
แม่บ้าน
   
         

นาง อรทิพย์  อิ่มพันธ์
แม่บ้าน
   
         

นางณัฐนันท์ เรืองศรี
แม่บ้าน
   
         

นายทรงกลด  สรรพค้า
ช่างไฟฟ้า
   
         

นายอำนาจ โทขัน
ยาม
   


กลับหน้าแรก