นายอำนวย ชาติตรากูล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


นายธนกร ฟักทอง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
-


นายธีระณัทฬ์ นิตินันทิวัฒโน
ผู้อำนวยการ
กลุ่มกฎหมายและคดี
-

นายสมชาย  สุขดิษฐ์
ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

นางกัลยา  พึ่งเจียม
ผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
-

นางสาวพิมพ์ทอง มุสิกะปาน
ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลฯ

นางทรงศิริ อุนพานิชย์
ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
-

นางจุฬาลักษณ์  ศรเลี่ยมทอง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

นางวาสนา  ศักดิ์ศรีพานิชย์
ผู้อำนวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
-

นางรัชฎาธร ครองแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกวิสรา หงษ์ยนต์
นิติกร
ชำนาญการ

นางอุไรวรรณ โพธิวงษ์
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

นายธนิตย์ สุขโข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางไพรินทร์ เหมบุตร
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

นางพัชรินทร์  อ่วมสถิตย์
นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการพิเศษ

นางรุ่งทิพย์ ศิรินทรวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญชนก กรวิภาญานิน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ

นายสาโรจ ไพบูลวุฒิโชค
ครู
(ช่วยราชการ)
 

นางนารี บดีรัฐ
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิษรา ทัศน์ทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวธัญรดี พากเพียร
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

นายหยก  มีผิว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ

นางสาวจินตนา ยิ้มสนิท
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
 

นางสาววรรณษิกา รักพ่วง
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
 

นางวิภาดา ทองเสน
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

นางกิตติยา จันทร์น้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางละมูล เหล่าทอง
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกุลสุพัชร ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวเบ็ญจา ประดิษฐ์
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ
 

นางเรณู ชมอุต
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
 

นางสุพรรษา เพชรรัตน์
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ

นางสาวนิภาภัทร บุญน่วม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

นายเทพพงศ์ ธวัชบัณฑิต
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิสาภรณ์  เรืองศรี
พนักงานพิมพ์ดีด
-

นางดวงเดือน ชูโชติ
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ
 

นางสาวอรกานต์ กัณหา
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
 

นางสาวเกตุกนก ม่วงทอง
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ


นายภูเมธ สุวรรณชุติกุล
พนักงานธุรการ
-


นายประจิม เมืองแก้ว
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ

นางสาวทิพวัลย์  จาบทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(หน้าห้อง)

นางสาวธนพร ครุฑอุ่น
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
 

นายเทวัญ สุคณธ์สราญ
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
     

นางสาวณัฏฐิตา แก้วศรี
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ

นายเรวัต  สุขโอสถ
เจ้าพนักงาน ธุรการ
-

นางบัวเรือน พงษ์เสือ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
 

นางกฤติยาณี ประทุมทอง
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
     

นางสาวปัทมา มีขันหมาก
ศึกษานิเทศก์
ปฏิบัติการ

นายต้น ขำอินทร์
ยาม
-

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
พรสุดา จูจันทร์
ครูอัตราจ้าง
 

นางสาวธราภรณ์ สีม่วง
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
     

นางจรรยา ภู่ทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
-

นายสมบูรณ์  ย่อภูเขาสูง
พนักงานขับรถ
-

นางสาวเกตุแก้ว เพิ่มธัญกิจ
ครูอัตราจ้าง
-
 

นางยุพร เหลืองศรีสกุล
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
   

นางรัตนา ทั่งทอง
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

นายสุรดิษ  ภู่ทอง
พนักงานขับรถ
-
   

นางสาวปนัดดา สงวนสัตย์
พนักงานราชการ
-
     

นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

นายรุ่งโรจน์  ป้องเหลือบ
พนักงานขับรถ
-
   

นางสาวนุชนาฎ สีเขียว
พนักงานพิมพ์ดีด
-
     

นางธนพร เอมดี
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุษบง  อ่อนใย
แม่บ้าน
-
   

นางวิยะดา เซี่ยงหลิว
ครู
-
       

นาง อรทิพย์  อิ่มพันธ์
แม่บ้าน
-
   
         

นางทองคำ  อ่ำเจริญ
แม่บ้าน
-
   
         

นายทรงกลด  สรรพค้า
ช่างไฟฟ้า
-
   
               


กลับหน้าแรก