การติดตามผลการใช้หลักสูตรสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 
แนวคิด
.
.
.
.
::
.
.
.
.
การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือแนวทางในการพัฒนาเยาวชนและภารกิจสำคัญ
ในการพัฒนาความมั่นคงระดับชาติ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำหลักสูตรสู่การพัฒนาผู้เรียนอันประกอบด้วย
โรงเรียน ครู นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ล้วนมีส่วนสัมพันธ์กันทุกด้านใน
ระดับท้องถิ่น การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรจากการปฏิบัติการของห้องเรียน จึงเป็นข้อมูล
พื้นฐานที่จำเป็นในการวางแผนพัฒนาคุณลักษณะของประชากรในประเทศสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนสืบไป
   
วัตถุประสงค์
. .
::
.
1. เพื่อติดตามผลการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษาใน
    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
    การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
  3. เพื่อเป็นช่องทางในการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
    การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ให้สะดวกรวดเร็วและลดการใช้ทรัพยากรเพื่อป้องกันโลกร้อน
   
ขั้นตอนการใช้ระบบ
::
1. เลือกโรงเรียนของท่าน เข้าระบบด้วย รหัสผ่าน 1234
  2. เปลี่ยนรหัสผ่านของท่านเพื่อความปลอดภัยในการใช้ระบบ
  3. เลือกเมนู “กรอกข้อมูล” จะมีทั้งหมด 6 รายการที่ต้องกรอกข้อมูล
  4. การกรอกข้อมูลแต่ละครั้งจะสามารถกรอกข้อมูลได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น
  5. เมื่อข้อมูลที่กรอกถูกต้องแล้วเลือกที่ปุ่ม “ยืนยัน” และเลือกที่ปุ่ม “ตกลง” อีกครั้ง เพื่อบันทึกข้อมูลที่กรอก
  6. ในส่วนของการกรอกข้อมูล “สถิติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ให้กรอกจำนวนชุมนุม/ชมรม ก่อน
  7. หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้เลือกที่เมนู “แก้ไขข้อมูล” เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข
   
  ***หมายเหตุ กรุณาเข้าระบบด้วย Fire fox หรือ Chrome เท่านั้น สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งด้านล่าง
 
 
   
  เข้าสู่ระบบการกรอกข้อมูลการติดตามผลการใช้หลักสูตรสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน