สรุปเงินรับบริจาคกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม -   25  สิงหาคม 2554

ที่

ใบแทนใบเสร็จรับเงิน

ชื่อ- สกุลผู้บริจาค

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

เล่มที่

เลขที่

วัน เดือน ปี

บริจาค

1

04271

00001

28-ม.ค.-54

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม

    1,742.00

 

2

04271

00002

28-ม.ค.-54

โรงเรียนวังไทรวิทยาคม

    2,814.00

 

3

04271

00003

28-ม.ค.-54

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

    7,171.00

 

4

04271

00004

3-ก.พ.-54

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม

    1,700.00

 

5

04271

00005

4-ก.พ.-54

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

    4,480.00

 

6

04271

00006

4-ก.พ.-54

โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา

    7,140.00

 

7

04271

00007

9-ก.พ.-54

โรงเรียนระหานวิทยา 

    4,824.00

 

8

04271

00008

9-ก.พ.-54

โรงเรียนวัชรวิทยา 

  10,507.00

 

9

04271

00009

14-ก.พ.-54

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ.

    3,220.00

 

10

04271

00010

23-ก.พ.-54

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์

    4,154.00

 

11

04271

00011

23-ก.พ.-54

โรงเรียนพิไกรวิทยา

    4,020.00

 

12

04271

00012

23-ก.พ.-54

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ

    2,948.00

 

13

04271

00013

28-ก.พ.-54

โรงเรียนวังกรดพิทยา 

    3,150.00

 

14

04271

00014

28-ก.พ.-54

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 

    2,814.00

 

15

04271

00015

3-มี.ค.-54

โรงเรียนวังแขมวิทยาคม

    4,500.00

 

16

04271

00016

3-มี.ค.-54

โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

  15,600.00

 

17

04271

00017

7-มี.ค.-54

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

    3,618.00

 

18

04271

00018

7-มี.ค.-54

โรงเรียนตะพานหิน

  24,600.00

 

19

04271

00019

8-มี.ค.-54

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

    2,814.00

 

20

04271

00020

8-มี.ค.-54

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กพ

    5,421.00

 

21

04271

00021

21-มี.ค.-54

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม

    2,600.00

 

22

04271

00022

21-มี.ค.-54

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า

    2,144.00

 

23

04271

00023

21-มี.ค.-54

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

    3,510.00

 

24

04271

00024

21-มี.ค.-54

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม

    5,000.00

 

25

04271

00025

22-มี.ค.-54

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

    2,412.00

 

26

04271

00026

28-มี.ค.-54

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์

    4,550.00

 

27

04271

00027

4 เม.ย 54

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

  18,100.00

 

28

04271

00028

4 เม.ย 54

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม

    2,814.00

 

29

04271

00029

4 เม.ย 54

โรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม

    2,412.00

 

30

04271

00030

4 เม.ย 54

โรงเรียนเมธีพิทยาคม

    2,600.00

 

31

04271

00031

5-เม.ย.-54

โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา

    2,814.00

 

32

04271

00032

5-เม.ย.-54

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา

    2,144.00

 

33

04271

00033

5-เม.ย.-54

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม

    2,100.00

 

34

04271

00034

5-เม.ย.-54

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม

    2,025.00

 

35

04271

00035

5-เม.ย.-54

โรงเรียนดงเจริญพิทยา

    1,876.00

 

36

04271

00036

12-เม.ย.-54

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

    7,900.00

 

37

04271

00037

22 เม.ย 54

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

    3,082.00

 

38

04271

00038

26-พ.ค.-54

โรงเรียนคลองลานวิทยา

    6,432.00

 

39

04271

00039

26-พ.ค.-54

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักด์

    3,350.00

 

40

04271

00040

1-มิ.ย.-54

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม

    3,886.00

 

                                                             กลับหน้าหลัก  กลับหน้าหลัก

                                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร
                                          ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
                                                            
โทร 055-716636           Fax 055-716636
        
 secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com