รายชื่อโรงเรียนในสหวิทยาเขต
ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
(ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554) 

สหวิทยาเขต ที่

โรงเรียนในสหวิทยาเขต

อำเภอ

จังหวัด

หมายเหตุ

1

พิจิตรพิทยาคม เมือง พิจิตร  

 

สระหลวงพิทยาคม เมือง พิจิตร  

 

หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ เมือง พิจิตร  

 

เมธีพิทยา เมือง พิจิตร  

 

วังกรดพิทยา เมือง พิจิตร  

 

สากเหล็กวิทยา สากเหล็ก พิจิตร  

 

วังทรายพูนวิทยา วังทรายพูน พิจิตร  

 

 

 

 

 

2

สามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม พิจิตร  

 

เนินปอรังนกชนูทิศ สามง่าม พิจิตร  

 

กำแพงดินพิทยาคม สามง่าม พิจิตร  

 

หนองโสนพิทยาคม สามง่าม พิจิตร  

 

วชิรบารมีพิทยาคม วชิรบารมี พิจิตร  

 

วังโมกข์พิทยาคม วชิรบารมี พิจิตร  

 

สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร  

 

ดงเสือเหลืองพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร  

 

 

 

 

 

3

ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร  

 

วังสำโรงวังหว้า ตะพานหิน พิจิตร  

 

ทุ่งโพธิ์พิทยา ตะพานหิน พิจิตร  

 

เขาทรายทับคล้อพิทยา ทับคล้อ พิจิตร  

 

วันทีสถิตพิทยาคม ทับคล้อ พิจิตร  

 

ดงเจริญพิทยาคม ดงเจริญ พิจิตร  

 

วังงิ้ววิทยาคม ดงเจริญ พิจิตร  

 

 

 

 

 

4

โพธิธรรมสุวัฒน์ โพธิ์ทะเล พิจิตร  

 

พิบูลธรรมเวทวิทยา โพธิ์ทะเล พิจิตร  

 

ท่าเสาพิทยาคม โพธิ์ทะเล พิจิตร  

 

ห้วยยาวพิทยาคม โพธิ์ทะเล พิจิตร  

 

บางมูลนากภูมิวิทยาคม   บางมูลนาก พิจิตร  

 

วังตะกูราษฎร์อุทิศ บางมูลนาก พิจิตร  

 

โพธิ์ไทรงามวิทยาคม บึงนาราง พิจิตร  

 

แหลมรังวิทยาคม บึงนาราง พิจิตร  

 

 

 

 

 

5

กำแพงเพชรพิทยาคม เมือง กำแพงเพชร  

 

วัชรวิทยา เมือง กำแพงเพชร  

 

คณฑีพิทยาคม เมือง กำแพงเพชร  

 

ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคม เมือง กำแพงเพชร  

 

เฉลิมพระเกียรติสมพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร เมือง กำแพงเพชร  

 

 

 

 

 

6

วชิรปราการวิทยาคม เมือง กำแพงเพชร  

 

นครไตรตรึงษ์ เมือง กำแพงเพชร  

 

วังตะเคียนประชานุสรณ์ เมือง กำแพงเพชร  

 

นาบ่อคำวิทยาคม เมือง กำแพงเพชร  

 

หนองกองพิทยาคม เมือง กำแพงเพชร  

 

โกสัมพิวิทยา โกสัมพีนคร กำแพงเพชร  

 

 

 

 

 

7

ลานกระบือวิทยา ลานกระบือ กำแพงเพชร  

 

มัธยมพัชรกิติยาภา 2  กำแพงเพชร ลานกระบือ กำแพงเพชร  

 

ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม ลานกระบือ กำแพงเพชร  

 

พรานกระต่ายพิทยาคม พรานกระต่าย กำแพงเพชร  

 

พิไกรวิทยา พรานกระต่าย กำแพงเพชร  

 

เรืองวิทย์พิทยาคม พรานกระต่าย กำแพงเพชร  

 

 

 

 

 

8

คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คลองขลุง กำแพงเพชร  

 

วังไทรวิทยาคม คลองขลุง กำแพงเพชร  

 

วังแขมวิทยาคม คลองขลุง กำแพงเพชร  

 

ทุ่งทรายวิทยา ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร  

 

ไทรงามพิทยาคม ไทรงาม กำแพงเพชร  

 

บ่อแก้ววิทยา ไทรงาม กำแพงเพชร  

 

 

 

 

 

9

คลองลานวิทยา คลองลาน กำแพงเพชร  

 

สักงามวิทยา คลองลาน กำแพงเพชร  

 

คลองลานพัฒนาจันดาศักดิ์ คลองลาน กำแพงเพชร  

 

ปางศิลาทองศึกษา ปางศิลาทอง กำแพงเพชร  

 

 

 

 

 

10

ขาณุวิทยา ขาณุวรลักษณ์บุรี กำแพงเพชร  

 

โค้งไผ่วิทยา ขาณุวรลักษณ์บุรี กำแพงเพชร  

 

สลกบาตรวิทยา ขาณุวรลักษณ์บุรี กำแพงเพชร  

 

ปางมะค่าวิทยาคม ขาณุวรลักษณ์บุรี กำแพงเพชร  

 

ระหานวิทยา บึงสามัคคี กำแพงเพชร  

 

 

 

 

 

 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดพิจิตร)    
  ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพฃร 62000 
  
โทรศัพท์ / แฟกซ์  055-716-636    e-mail : secondary41@hotmail.com