อาเชียนศึกษา            welcome


 ประชาสัมพันธ์ ข่าว ความเคลื่อนไหวเรื่อง อาเซียนเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


   มาเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเชียนกันเถอะ

 

1.

เอกสาร อาเชียนศึกษา

เว็บไซต์

book

2.

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายอาเชียน

pdf

 

3.

ประชาคมอาเชียนคืออะไร

สไลด์

 

4.

กลไกขับเคลื่อนประชาคมอาเชียน

doc

 

 5.

เว็บไซต์ สมาคมอาเชียน

 เว็บไซต์

 เป็นภาษาอังกฤษ

 6

 ศึกษาจากเอกสาร หนังสือเพิ่มเติม (ดาวน์โหลด)

 เว็บไซต์

 เป็นภาษาอังกฤษ

7

สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

เว็บไซต์

 

8

กระทรวงศึกษาธิการมุ่สู่อาเซียน 2558

 website

 

9

สถาบันสังคม สพฐ.ขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่อาเซียน

website

Ebook

 

 ASEAN Motto

คำขวัญอาเซียน


The motto of ASEAN is One Vision, One Identity, One Community.
คำขวัญคือ  "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม" (One Vision, One Identity, One Community) โดยมุ่งเน้นไปที่ 3 ประชาคม คือ
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน(ASEAN Political Security Community : APSC) 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC)
 
ลิงค์/เว็บไซต์ น่าสนใจ    

 เว็บไซต์หน่วยงาน
                              
   
                                                                                                    


   สำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสพม.41   เชิญทุกท่าน คลิกที่นี่ !  

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)       
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
โทร 0-5571-3763           Fax 0-5571-6636
      ติดต่อประสานงาน สพม.41 Email:  secondary41@hotmail.com    
แนะนำปรับปรุงเว็บไซต์ ติดต่อที่ WebEditor : koopimkpp@hotmail.com