สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
จำนวน   9,999 โรงเรียนภายในปี  2556

โรงเรียนแบบอย่างการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2552 -2554

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ที่

ชื่อโรงเรียน

กิจกรรมสำคัญที่โรงเรียนฯ ดำเนินการประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่าง

จังหวัดกำแพงเพชร

1
ปี
2552

โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2552 เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนและโรงเรียนอื่นๆ กิจกรรมเด่น คือ การบูรณาหลักสูตรการนำหลัก ปศพ. สอดแทรกในทุกกลุ่มสาระ กิจกรรมโครงงานและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

2
ปี 2554

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร

เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการศึกษาที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในด้านการบริหารจัดการ ด้านงานวิชาการ ด้านงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลัก ปศพ.ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ปี 2533 เป็นโรงเรียนที่จัดสิ่งแวดล้อมดีเด่น โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 2554 

3
ปี 2554 

 

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

มีการจัดหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการสู่อาชีพและการมีรายได้ อาทิ เลี้ยงปลา เลี้ยงกบและการปลูกผักสวนครัว โดยมีภาคีเครือข่ายองค์กรในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดีเด่นในด้านการจัดอาคารสถานที่ ห้องสมุดตลอดจนสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งปฏิบัติ เรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4
ปี 2554 

โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

มีการจัดระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักความพอเพียงและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่วิถีชีวิตในชุมชนโดยสอดแทรกลงในแต่ละสาระการเรียนรู้  มีงานสู่อาชีพอย่างหลากหลาย มีกิจกรรมเด่นของนักเรียนจิตอาสา มิราเคิล โดยจัดสอนภาษาอังกฤษให้น้อง (ร.ร.ประถมศึกษา) อย่างต่อเนื่อง

5
ปี 2554 

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนงานทุกงานภายในสถานศึกษาโดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และนโยบายของสถานศึกษา ให้ไปสู่สถานศึกษาแบบอย่างของสถานศึกษาพอเพียง มีการจัดกิจกรรม จัดบรรยากาศให้ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัยและมีผลงานที่แสดงถึงวิถึชีวิตตามหลัก ปศพ. โดยการมีส่วนร่วม

6
 
ปี 2554

โรงเรียนระหานวิทยา
อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร

โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศได้เหมาะสม สะอาด สวยงามเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพเอื้อต่อการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง กล้าแสดงออก ขยัน รักงานอาชีพ ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีนิสัยรักการออมโดยมีกิจกรรมธนาคารโรงเรียน และส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลัก ปศพ.       

7
ปี 2554 

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร

ดีเด่นในด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย องค์กร ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น(อีสาน)มาประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตรทุกสาระการเรียนรู้ตามหลัก ปศพ. นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติด้านอาชีพทั้งเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

จังหวัดพิจิตร

8
ปี 2554 

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

มีความพร้อมในด้านการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน ปศพ.ของชุมชนในด้านการแสวงหาความรู้และเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับครูและนักเรียนตลอดจนชุมชนโดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม “บางมูลนากโมเดล” ร่วมกับองค์กรภายนอกได้รับการเผยแพร่เป็นต้นแบบนำไปสู่โรงเรียนอื่นๆ

9
ปี 2554 

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์
อ.สามง่าม จ.พิจิตร

เป็นโรงเรียนดีเด่นและเป็นต้นแบบในหลายๆ ด้าน อาทิ เป็นโรงเรียนพระราชทาน ปี 2553 มีการจัดหลักสูตรบูรณาการโดยใช้หลัก ปศพ.โดยจัดเป็นโครงการเรียนรู้สัญจรทั้ง 8 กลุ่มสาระและส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการคิดด้วยโครงงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพโดยมีโครงการผัก นา ปลา ปุ๋ย เพื่อสร้างนิสัยให้นักเรียนรักงานอาชีพตามแนว ปศพ

10
ปี 2554 

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม
อ.สามง่าม จ.พิจิตร

เป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2552  สพท.พิจิตร เขต 1 มีการบริหารจัดการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนโดยยึดตามหลัก ปศพ.ในการดำเนินงาน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน  ต้นแบบโรงเรียนประชาธิปไตย แกนนำในการจัดการเรียนรู้สหกรณ์โรงเรียน โครงการเซพล่อนธนาคารขยะ ปุ๋ยหมัก  ปลูกข้าว ฯลฯ

11
ปี 2554 

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนมีการดำเนินวิถีชีวิตอย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในการการจัดอาคารสถานที่และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และให้บริการชุมชนมีกิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพสร้างรายได้ให้นักเรียนระหว่างเรียนอย่างหลากหลาย การสอนเน้นโครงงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุมฯลฯ

12
ปี 2554 

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
อ.โพทะเล  จ.พิจิตร

เป็นโรงเรียนที่มีการนำหลัก ปศพ. มาใช้ในงานบริการจัดการ งานวิชาการ กิจกรรมการเรียนการสอน เน้นให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยี เว็บไซต์และแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การนำนาข้าว มีกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากครอบครัวในการเยี่ยมบ้านศึกษาความเป็นอยู่ของแต่ละครอบครัวนำมาเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตตามหลัก ปศพ.  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครู นักเรียนในชีวิตประจำวัน และเป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน

13
ปี 2554

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

เป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมดีเด่น ด้านอาคารสถานที่ ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย เป็นแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลัก ปศพ. มีกิจกรรมเด่นในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการหญ้าแฝกหญ้าแห่งพลังไทยใต้ร่มพระบารมี โครงการพัฒนาคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปี 2554  เยาวชนทำดีถวายในหลวง ระดับประเทศ  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ดนตรีไทย

  
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41     
 ผลการประเมินโรงเรียนแบบอย่างการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2554

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (กำแพงเพชร พิจิตร)
         41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636 Fax 055-716636
     info@secondary41.go.th    web editor : koopimkpp@hotmail.com