ลำดับ
ชื่อโรงเรียน
อำเภอ
ชื่อผู้บริหาร
มือถือ ผอ. 
โทรศัพท์ ร.ร. 
โทรสาร ร.ร. 
1
กำแพงเพชรพิทยาคม เมืองกำแพงเพชร นายอำนวย อภิชาตตรากูล
081-9722833
055-711212
055-711012
2
วัชรวิทยา เมืองกำแพงเพชร นายจำนง อินทพงษ์
089-5636310
055-711901
055-716817
3
วชิรปราการวิทยาคม เมืองกำแพงเพชร นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน
087-8481210
055-799035
055-799304
4
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ เมืองกำแพงเพชร นายสมบัติ ตันเจริญ
086-2006550
055-773504
055-716275
5
นาบ่อคำวิทยาคม เมืองกำแพงเพชร นายประเสริฐ ทิพย์พิมพ์วงค์
086-2139471
055-763310
055-763308
6
นครไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว
081-9532604
055-796114
055-796114
7
ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคม เมืองกำแพงเพชร นายเผดิม รัตถา
089-8391093
055-736235
055-736236
8
คณฑีพิทยาคม เมืองกำแพงเพชร นายสมเกียรติ ผ่องจิต
081-5337386
055-729188
055-729168
9
หนองกองพิทยาคม เมืองกำแพงเพชร นางเมตตา เมฆพินธุ์
086-6758425
055-713080
055-713080
10
วังตะเคียนประชานุสรณ์ เมืองกำแพงเพชร ว่าง
055-869045
055-8690459 กด 18
11
พรานกระต่ายพิทยาคม พรานกระต่าย นายสะอิ้ง กันยะมูล
081-7861522
055-775655
055-761619
12
พิไกรวิทยา พรานกระต่าย นายสุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์
086-1193909
055-734041
055-734049
13
เรืองวิทย์พิทยาคม พรานกระต่าย นายสมศักดิ์  กระต่ายทอง
081-8876773
055-853062
055-711010
14
ลานกระบือวิทยา ลานกระบือ นายอาคม สกุนรักษ์
089-9606356
055-769099
055-769000
15
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ.  ลานกระบือ นายทวินทร์  อุดมสุข
087-2036465
055-856344
055-712637
16
ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม ลานกระบือ ว่าง
055-854076
055-854076
17
ไทรงามพิทยาคม ไทรงาม นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ด
089-8581981
055-791010
055-791165
18
บ่อแก้ววิทยา ไทรงาม นายถวิล บุญอินทร์
089-8597173
055-860151
-
19
โกสัมพีวิทยา โกสัมพี นายพัฒนา ทรงประดิษฐ์
087-8396363
055-711088
055-711088
20
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คลองขลุง นายหาญ หงษ์ยนต์
084-8220421
055-781587
055-781587
21
วังไทรวิทยาคม คลองขลุง นายถวัลย์ วงษ์สาธุภาพ
084-8154791
055-864702
055-864702 
22
วังแขมวิทยาคม คลองขลุง นายมานิต นาคเมือง
089-6388347
055-870227
055-870228
23
ขาณุวิทยา ขาณุวรลักษณบุรี นางกนกรัตน์ คงไทย
089-8589625
055-779226
055-779227
24
โค้งไผ่วิทยา ขาณุวรลักษณบุรี นายสุธี สนิทพจน์
086-2021209
055-728154
055-728154
25
ปางมะค่าวิทยาคม ขาณุวรลักษณบุรี น.ส.ณภาวดี วันนู
086-9394989
084-8190348
-
26
สลกบาตรวิทยา ขาณุวรลักษณบุรี นายประทีป สุวรรณาภัย
081-6217483
055-726029
055-726472
27
คลองลานวิทยา คลองลาน นายสมชาย อังสุโชติเมธี
086-2179183
055-786517
055-786527
28
สักงามวิทยา คลองลาน นายฐาวัฒน์ เศรษฐีธรยศ
081-8864356
055-745572
055-745572
29
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ คลองลาน นายภิญโญ  แก่งศิริ
081-9996078
055-735327
055-735328
30
ปางศิลาทองศึกษา ปางศิลาทอง นายชาติชาย ระวังภัย
085-2705175
055-727117
055-727240
31
ทุ่งทรายวิทยา ทรายทองวัฒนา นายไพชยนต์ ศรีม่วง
081-9627483
-
055-732164
32
ระหานวิทยา บึงสามัคคี นายชูชีพ อรัญวงศ์
089-8080011
055-733176
055-733179
33
พิจิตรพิทยาคม เมืองพิจิตร นายบุญธรรม อ่อนจันทร์
882786229
056-990330
056-611711
34
หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ เมืองพิจิตร นางวรรณี กัลยาณมิตร
081-7850988
056-697251
056-697512
35
วังกรดพิทยา เมืองพิจิตร นายเชาว์ มาเนียม
081-5334284
056-685255
056-685255
36
เมธีพิทยา เมืองพิจิตร นายชาญยุทธ ปั้นเพชร
081-0409099
056-615620
056-615621
37
สระหลวงพิทยา เมืองพิจิตร นายทรงกิต จันทรมณี
081-3797116
056- 612047
056- 612047
38
สามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม นายธวัชชัย เทศขำ
081-9534486
056-691244
056-691244
39
กำแพงดินพิทยาคม สามง่าม นายเกษม สุขเกตุ
081-3791004
056-673189
056-673149
40
เนินปอรังนกชนูทิศ สามง่าม นายวณัฐพงศ์ ทองคำ
089-7561555
056-900345
056-900345
41
หนองโสนพิทยาคม สามง่าม นายแปลก เพ็งยอด
081-0379257
056-901108
056-901108
42
สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง นายปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุล
089-6400533
056-689028
056-689028
43
ดงเสือเหลืองพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง นายบุญญา คามเกตุ
089-267342
056-901603
056-901608
44
วังทรายพูนวิทยา วังทรายพูน นายอุกฤษฎ์ จันทฤง
086-4450353
056-618266
056-601109
45
สากเหล็กวิทยา สากเหล็ก นายสุนทร เข็มทอง
081-8867454
056-699331
056-699331
46
วชิรบารมีพิทยาคม วชิรบารมี นายอำนาจ ศรีนวล
081-9723712
056-692255
056-692254
47
วังโมกข์พิทยาคม วชิรบารมี นายไพฑูรย์ มัญชุวงศ์
087-2013211
056-856119
056-856119
48
ตะพานหิน ตะพานหิน นายสุวรรณ วงศ์สิรทัต
089-9603622
056-621851
056-621852
49
ทุ่งโพธิ์พิทยา ตะพานหิน นายยงยุทธ สุขดิษฐ์
081-6040626
056-641916
056-641916
50
วังสำโรงวังหว้า ตะพานหิน นายอภิรักษ์ เงินเส็ง
081-4718671
056-856138
056-856138
51
บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก นายมานพ เกตุเมฆ
086-4465882
056-632811
056-631577
52
วังตะกูราษฎร์อุทิศ บางมูลนาก นายสมชาย ยอดเพชร
080-5111804
056-693267
056-693267
53
ท่าเสาพิทยาคม โพทะเล นายวินัย ยุพจันทร์
089-8566011
086-4413474
056-638780
54
ห้วยยาวพิทยาคม โพทะเล ว่าง
056-601186
056-614115
55
โพธิธรรมสุวัฒน์ โพทะเล นายทิว มนูญธรรม
081-9734367
056-681164
056-681163
56
พิบูลธรรมเวทวิทยา โพทะเล นายเกษม ชื่นทิศ
087-2097900
056-669200
056-669199
57
วันทีสถิตย์พิทยาคม ทับคล้อ นายสมพงษ์ เนียมถนอม
081-9716871
056-457478
-
58
เขาทรายทับคล้อพิทยา ทับคล้อ นางสาววันเพ็ญ กลับกูล
081-9625857
056-649077
056-649123
59
แหลมรังวิทยาคม บึงนาราง นายสำราญ เขม้นกิจ
081-8879889
086-4414846
-
60
โพธิ์ไทรงามวิทยาคม บึงนาราง นายปัญญา บุญคง
081-3241128
056-903077
056-903077
61
วังงิ้ววิทยาคม ดงเจริญ นายวิรัตน์ ยอดอ่วม
089-9594800
056-601080
056-601080
62
ดงเจริญพิทยาคม ดงเจริญ นายวิริศ อิงคนินันท์
087-5252946
056-601074
056-601074

หมายเหตุ  โรงเรียนใดที่มีข้อมูลไม่ชัดเจนหรือมีข้อมูลผิดพลาดกรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ Email: yy_yokano@hotmail.com 
 โทร 084-179-9637

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดพิจิตร)
ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพฃร 62000
โทรศัพท์ / แฟกซ์  055-716-636    e-mail : secondary41@hotmail.com