รายชื่อศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียน  
(จังหวัดกำแพงเพชร)


ที่


ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน


โรงเรียน
 

1

นายบูรพา   พรหมเจียม

 

คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

วังไทรวิทยาคม

วังแขมวิทยาคม

2

นางสาวสุภาพร  ธรรมสอน

ขาณุวิทยา

โค้งไผ่วิทยา

ปางมะค่าวิทยาคม

สลกบาตรวิทยา

คลองลานวิทยา
 

3

นายสุนทร  แสงแก้ว

สักงามวิทยา

คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์

ปางศิลาทองศึกษา

ทุ่งทรายวิทยา

ระหานวิทยา
 

4

นางไพรินทร์  เหมบุตร

วชิรปราการวิทยาคม

พรานกระต่ายพิทยาคม

บ่อแก้ววิทยา

ราษฎร์ปรีชา

คณฑีพิทยาคม
 

5

นางสาวศศิรัตน์  พากเพียร

วัชรวิทยา

ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

เรืองวิทย์พิทยาคม

พัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร

วังตะเคียนประชานุสรณ์
 

6

นางสาวเทียมใจ  จันทร์เดช


 

กำแพงเพชรพิทยาคม

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

ไทรงามพิทยาคม

นครไตรตรึงษ์

7

นางสาวพิมพ์ทอง  มุสิกะปาน

ลานกระบือวิทยา

นาบ่อคำวิทยาคม

หนองกองพิทยาคม

โกสัมพีวิทยา

พิไกรวิทยา

 

รายชื่อศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียน  
(จังหวัดพิจิตร)


ที่


ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน


โรงเรียน
 

1

นายอำนาจ  องอาจ

 

พิจิตรพิทยาคม

บางมูลนากภูมิวิทยาคม

วังงิ้ววิทยาคม

ห้วยยาวพิทยาคม

2

นางพรศจี  บุตะวงษ์

สระหลวงพิทยาคม

กำแพงดินพิทยาคม

เขาทรายทับคล้อพิทยา

ท่าเสาพิทยาคม

วังตะกูราษฎร์อุทิศ
 

3

นางสุนันทา  ศรีหิรัญ

เนินปอรังนกชนูทิศ

ดงเสือเหลืองพิทยาคม

สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม

โพธิธรรมสุวัฒน์

พิบูลธรรมเวทวิทยา
 

4

นางธนัญญาณ์  จุลบุตร


 

ตะพานหิน

สามง่ามชนูปถัมภ์

โพธิ์ไทรงามพิทยาคม

แหลมรังพิทยาคม

5

นางรัตนา  ทั่งทอง

 

วชิรบารมีพิทยาคม

ทุ่งโพธิ์พิทยา

หนองโสนพิทยาคม

วังกรดพิทยา

6

นางธนพร  เอมดี
 

วังทรายพูนวิทยา

วังโมกข์พิทยา

วังสำโรงวังหว้า

เมธีพิทยา
 

7

นางสาวศุภวรรณ  ทุนกาศ

สากเหล็กวิทยา

หัวดงรัฐชนูปถัมภ์

วันทีสถิตย์พิทยาคม

ดงเจริญพิทยาคม