++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 (รายละเอียด)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 (รายละเอียด)(ใบสมัคร)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สถิติการรับสมัคร

วันที่ /
กลุ่มวิชาเอก

22 ก.พ. 2560

23 ก.พ. 2560

24 ก.พ. 2560

25 ก.พ. 2560

26 ก.พ. 2560

27 ก.พ. 2560

28 ก.พ. 2560

รวม

คณิตศาสตร์

2

2

2

4

-

5

2

17

สังคมศึกษา

4

1

4

3

1

3

7

23

ภาษาไทย

1

-

1

1

-

-

2

5

ภาษาจีน

-

-

2

1

2

-

5

พลศึกษา

6

1

1

-

4

5

5

22

ดนตรีสากล

1

-

-

-

-

1

8

10

เคมี

1

1

-

-

-

2

2

6

นาฏศิลป์

-

-

-

-

-

-

1

1

ชีววิทยา

-

1

2

2

-

-

2

7

รวม

15

6

12

11

7

16

29

96

สถานที่รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560

อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร หลังที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ตั้งแต่วันพุธที่  22  ถึงวันอังคารที่  28  กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)