กลับหน้าหลัก

ข้อมูลโรงเรียนและเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลจำนวนโรงเรียน ครู นักเรียนในสังกัด

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  41
กพท สพม.41

คณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
 
อ.ก.ค.ศ. สพม.41

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ ก.ศ.
 ก.ต.ป.น. สพม.41

           
คณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (อ.ก.ค.ศ.)
 

     

 

  

 

 

 

 นายสมปอง  สมนักพงษ์
 ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพม.41

 

 

 
 

 

 

 
นายธวัธ  จินาพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
 


 นายพิทักษ์ มหบุญพาชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
 

นายนริศร์  ศรีโพธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง

 

 
 

 

 

 
 นางสาวนฤมล  ไทยวิรัช 
ผู้แทน  ก.ค.ศ.
 

  นายสมชาย  อังสุโชติเมธ๊
ผู้แทน คุรุสภา   

นายสมศักดิ์  เปียวัฒน์
ผู้แทน ข้าราชการครู

 

 
 

 

 

 
นายอำนวย  อภิชาตตรากูล
ผู้แทน ผู้บริหารสถานศึกษา
 

 

นายบูรพา พรหมเจียม
ผู้แทน บุคลากรทางการศึกษาอื่น

 

  

 

 

 

นายชาลี  นาคเอี่ยม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดพิจิตร)    
                                                                                            ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพฃร 62000    

                                                                            โทรศัพท์ / แฟกซ์  055-716-636    e-mail : secondary41@hotmail.com