กลับหน้าหลัก

ข้อมูลโรงเรียนและเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลจำนวนโรงเรียน ครู นักเรียนในสังกัด

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  41
กพท สพม.41

คณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
 
อ.ก.ค.ศ. สพม.41

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ ก.ศ.
 ก.ต.ป.น. สพม.41

           
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
 

     

 

 

 

 

 

 นายชาลี  นาคเอี่ยม
ผอ.สพม.41

 ประธานกรรมการ กตปน.  เขตพื้นที่  สพม. 41

 

 

 

 

 

 

นางธัญยาธรณ์ ยุคันธร ณ อยุธยา
ผอ.ร.ร.พิจิตรอินเตอร์

กรรมการผู้แทนผู้้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของเอกชน

 

 

นายจำนง  อินทพงษ์ 
ผอ.ร.ร.วัชรวิทยา
กรรมการผู้แทนผู้้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของรัฐ

 

 

 

 

 

 

ผศ.วชิระ  วิชชุวรนันท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นางวรรณี  กัลยาณมิตร
ผอ.ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

 

 

 

นายจรัญ  นาคเอี่ยม
ผอ.ร.ร.ขาณุวิทยา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายมานพ  ศรีเทียม
ข้าราชการบำนาญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายอำนาจ  องอาจ
ศึกษานิเทศก์ สพม.41
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 นายบูรพา  พรหมเจียม
หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
กรรมการและเลขานุการ กตปน. สพม. 41

 

 

 

 

 

 

                                                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดพิจิตร)    
                                                                                            ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพฃร 62000    

                                                                            โทรศัพท 055-713-763 / แฟกซ์  055-716-636    e-mail : secondary41@hotmail.com