วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา พัฒนานวัตกร สู่องค์การนวัตกรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. ส่งเสริมจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ สู่องค์การนวัตกรรม
4. สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ โดยให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาและส่งเสริมระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ และการบริหารแบบมีส่วนร่วม
5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน และจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม โดยความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานอย่างเป็นระบบ
ค่านิยมองค์กร CHAMP
C = Change เปลี่ยนแปลง
H = Harmony ความรักใคร่ปรองดอง
A = Accountability ความรับผิดชอบ
M = Moral การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์
P = Professional การทำงานแบบมืออาชีพ
คติพจน์
ยิ้มแย้มแจ่มใส รักใคร่ปรองดอง สนองบริการ รวดเร็วประสาน พัฒนางานเป็นระบบ
นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประจำปีการศึกษา 2562
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
2. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. พัฒนาระบบสารสนเทศและ ICT
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดเน้น
1. น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5. สร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และบริหารจัดการศึกษา
6. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
7. พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิต รูปแบบใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแช่งชันชองประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้
2.1 กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานชองพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประซาซนสามารถเข้าถึงไดโดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเปูาหมาย ดังนี้
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย ดังนี้
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนำแนวคิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญกาลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพกลับหน้าแรก