สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

นโยบายและกรอบทิศทางการพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา ของ สพม.41
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ค่านิยมร่วมกัน (Shared Value) ของ สพม.41
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง        สมานฉันท์เป็นหนึ่งเดียว      รับผิดชอบ โปร่งใสและตรวจสอบได้      ยึดมั่นในคุณธรรม      ทำงานอย่างมืออาชีพ 

                               จากการประเมินสถานภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41  อยู่ในสถานภาพ มีปัญหา   (Question  Marks)  และจากการวิเคราะห์นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  นโยบายของหน่วยงานระดับพื้นที่นำผลการวิเคราะห์มากำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องและเชื่อมโยง  ได้ดังนี้
                
วิสัยทัศน์ (Vision)
                 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
เสมอภาค มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีศักยภาพ  ในการแข่งขันระดับสากล 
                  
พันธกิจ  (Mission)

1. ส่งเสริม สนับสนุน บริการ และประสาน ความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนของสังคม  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
                2. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
                
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และสถานศึกษา
                
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและมีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล

เป้าประสงค์  (Goals) 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตรงตามศักยภาพ  มีคุณธรรมความสำนึกความเป็นไทย มีวิถีชิวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล

                 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
                 
3. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสำนึกในความเป็นชาติไทย  มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการตาม
แนวทางการกระจายอำนาจ หลักธรรมาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วม
 จากทุกภาคส่วน

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

1.  การเพิ่มคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
                2.  การสร้างโอกาสทางการศึกษา
                
3.  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

กลยุทธ์  (Strategies)

1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
                
2.  ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                 4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

                5.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจ หลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

                 
6.  ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาเอกชน 

   จุดเน้น

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4
                2.  นักเรียนชั้นม.1 ทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะการอ่าน
                 
3.  เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
                 4.  นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ
                 5.  สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
                  6.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
                  7.  นักเรียน  ครูและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
                  8.  สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
                   9.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41  ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (กำแพงเพชร พิจิตร)
         41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636 Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    web editor : koopimkpp@hotmail.com